Všeobecné obchodní podmínky

Moji milí,

těší mě váš zájem o mé produkty. Předkládám Vám nyní všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a prosím o jejich pečlivé pročtení.

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování zboží, služeb a digitálního obsahu prostřednictvím webových stránek www.mariehusakova.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚSPĚCH ČI NEÚSPĚCH

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

 

I.                   ÚVODNÍ USTANOVENÍ, INSTITUTY A OSOBY
 

1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě:

1.1.     prodeje zboží – zejména knihy, balíčky aj.;

1.2.     prodeje služeb – zejména osobní či on-line konzultace, on-line kurzy, živé akce a workshopy;

1.3.     poskytování digitálního obsahu – zejména e-booky (elektronické knihy), audiovizuální záznamy kurzů;

(vše dále společně jen jako „produkt“ nebo „produkty“) k nimž dochází přes webové rozhraní www.mariehusakova.cz („webové rozhraní“ nebo jen „web“).

2.         Prodávajícím, resp. poskytovatelem produktů  („prodávající“) je:

Mgr. Marie Husáková

IČO: 21044309

se sídlem Havlíčkova 557/1, 69201 Mikulov

zapsaná v živnostenském rejstříku na MěÚ Mikulov pod spisovou značkou MUMI/1387/2023/BRA dne 20. 12. 2023 (úřad příslušný dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona)

kontaktní osoba: Marie Husáková

tel: +420 602 71 44 61

e-mail: marie@mariehusakova.cz („elektronická adresa prodávajícího“).

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

 

3. Uživatel: Uživatelem je ten, kdo s Námi jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí produktu. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Uživatel.

4. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

5. Nákup zboží probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („kupní smlouva“). Obsahem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího poslat kupujícímu zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupní smlouvu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené kupní smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

6. Poskytování služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako příjemcem služby („smlouva o poskytování služeb“), které jsou kupujícímu poskytovány buď osobně nebo na dálku. U služeb je nutné se s prodávajícím dohodnout dopředu na termínu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu službu a povinnost kupujícího zaplatit cenu služby. Smlouvu o poskytování služeb tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování služeb obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

7. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím právě Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel Spotřebitelem a místo odměny nám poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

8. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Uživatel hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

9. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Uživatel“ je uvedeno „Spotřebitel“).

10. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

11. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

1. Údaje o hlavních vlastnostech produktu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti nebo nemožnosti pořídit Produkt na splátky. U Produktů je rovněž uvedeno, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností Nás kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o Naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 4 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu a je to cena konečná. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více Produktů).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem, u některých prodkutů také rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY. U každého produktu najdete aktuální možnou verzi platby.

5. Digitální obsah je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. U on-line kurzů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny) poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dní od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.

8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení k přehrání obsahu dle charakteru jednotlivých materiálů (soubory v .PDF, .DOC, .DOCX, videa, audio). Dále je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu marie@mariehusakova.cz. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte Nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

 2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

3. V objednávkovém formuláři jako Poskytovatel vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (pokud Vám máme dodávat i nějaké „fyzické“ podpůrné materiály a pomůcky, např. tištěné workbooky apod. a doručovací adresa je odlišná), e-mail, telefonní kontakt (abychom Vám mohli zasílat rychlé připomínky a organizační pokyny) a vyberete způsob úhrady. Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a (zálohová) faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

8. U objednání digitálního obsahu zdarma, kdy kupující namísto ceny poskytuje své osobní údaje, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu nabídky vlastních produktů na základě oprávněného zájmu prodávajícího jakožto správce osobních údajů.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Poskytovatel není plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód, a u daného Produktu jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (tedy ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny

4. Možnosti úhrady kupní ceny:

·         Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury nebo zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.

·         Bezhotovostně online platební kartou nebo platebními tlačítky bank prostřednictvím platebního portálu.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s., IČ: 27924505, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Bližší informace o platebních metodách najdete na odkazech: 

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Případné dotazy nebo reklamace k platbám přes Comgate a.s.:

Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY:
Dodání zboží

1.         Zboží bude kupujícímu odesláno až po zaplacení celkové ceny, a to nejpozději do 30 dnů po zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.

2.         Na webu naleznete i způsob dodání u jednotlivého produktu. Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku a zboží je doručováno pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

3.         Konečná cena se skládá z ceny produktu, dopravy a balného.

4.         Pokud by bylo nutné z důvodů na straně kupujícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným než objednaným způsobem, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi stranami výslovně ujednáno jinak. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Poskytnutí služby

5.         Službu si kupující objednává přes webový formulář. Poskytování služeb probíhá osobně nebo on-line přes uživatelský účet.

6.         Je-li služba poskytována on-line, je nezbytné, aby měl kupující k dispozici rychlé internetové připojení, počítač (chytrý telefon), mikrofon a kameru.

7.         V případě, že kupující neuhradí cenu do termínu konání služby, není prodávající povinen službu poskytnout.

8.         Není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, začne prodávající poskytovat službu kupujícímu nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

 

Poskytnutí služby prostřednictvím uživatelského účtu

9.         Při koupi on-line kurzu bude kupujícímu po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude kupujícímu dodána služba, případně také digitální obsah, zpřístupněním členské sekce, a to na dobu 1 rok, není-li na webu uvedena jiná doba.

10.      U on-line kurzu bude obsah zpřístupňován postupně dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání.

11.      Kupující je povinen uvádět v uživatelském účtu pravdivé údaje a při jakékoliv jejich změně tyto aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

12.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

13.      V případě závažného porušení povinností kupujícího plynoucích ze smlouvy (zejména těchto VOP) je prodávající oprávněn po předchozím upozornění uživatelský účet kupujícímu znepřístupnit či zrušit.

14.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Společná ustanovení k poskytnutí služby

15.      Konzultace bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě nebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. 

16.      Při poskytování služeb se kupující řídí právními předpisy, služby poskytuje s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, své odbornosti a s ohledem na veškeré údaje sdělené kupujícím, jež mají význam pro řádné poskytování služeb. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně prodávajícímu kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí služby potřebné.

17.      Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky kupujícím zvolené služby, např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce, o čemž kupujícího vyrozumí vždy bez zbytečného odkladu. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby.

18.      Prodávající je oprávněn konání služby zrušit, zejména v případě, kdy si službu neobjedná a neuhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím, v případě nemoci nebo zásahu vyšší moci. V případě, že kupující již službu uhradil, vrátí prodávající zaplacenou cenu kupujícímu do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení služby, stejným způsobem jako byla platba přijata. Prodávající a kupující se mohou domluvit na použití platby na jiný produkt prodávajícího.

19.      Kupující je v průběhu poskytování služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Služby poskytované prodávajícím nejsou náhradou za lékařskou, psychoterapeutickou či kosmetickou péči. Vyžaduje-li to povaha služby, doporučuje se kupujícímu poskytování služby konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

20.      Kupující je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším klientům prodávajícího svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež prodávající užívá v průběhu konání služby.

21.      Kupující je povinen při účasti na workshopu (plnění jiných služeb prodávajícím) nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Prodávající je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že kupující narušuje jeho průběh nevhodným chováním. V případě vyloučení kupujícího z kurzu nemá kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

 

Poskytnutí digitálního obsahu

22.      Digitální obsah (produkt prodávajícího, který je digitálním obsahem) bude kupujícímu zpřístupněn bez zbytečného odkladu poté, co si jej kupující na webu zadáním svého jména, příjmení a e-mailové adresy objedná.

23.      Digitální obsah může být kupujícímu ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn buď v rámci uživatelského účtu nebo zasláním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné tento digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

24.      Pokud je na webu u konkrétního digitálního obsahu uveden jiný způsob jeho zpřístupnění (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

25.      Na webu může být u digitálního obsahu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu jednorázově v takto předem oznámený den.

26.      Je-li digitální obsah poskytován za úplatu, bude kupujícímu zpřístupněn až po úplném zaplacení ceny digitálního obsahu. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku (zpřístupnění digitálního obsahu v konkrétní den), závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že kupující hradí cenu bankovním převodem, bude mu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě plateb on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude kupujícímu digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.

27.      Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, že bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

28.      Je-li digitální obsah poskytován zdarma, bude kupujícímu zpřístupněn obratem po uzavření smlouvy.

29.      Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, jakou dobu k němu bude mít kupující přístup. V takovém případě je kupujícímu digitální obsah přístupný po takto předem oznámenou dobu, nejdéle však po dobu 3 let. Umožňuje-li to povaha digitálního obsahu (např. e-book), může jej kupující po stažení užívat po neomezenou dobu.

30.      Digitální obsah je poskytován kupujícímu v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Prodávající nad rámec svých zákonných povinností neposkytuje žádné aktualizace digitálního obsahu.

31.      Prodávající bude poskytovat pouze aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to může kupující rozumně očekávat. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může kupující provést a že v případě jejího neprovedení nemá kupující práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace.

32.      Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a přehrávání audio a video souborů, a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy („digitální prostředí“). Za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím nese odpovědnost kupující. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

33.     Prodávající si vyhrazuje právo upravit podrobněji podmínky dodání produktů v samostatném dokumentu.

VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚSPĚCH ČI NEÚSPĚCH
1.      Kupující je za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Služby a ostatní produkty poskytované prodávajícím nejsou náhradou za lékařskou či jinou odbornou péči. Vyžaduje-li to povaha produktu, doporučuje se kupujícímu poskytování produktu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

2.      Všechna doporučení Námi poskytovaná jsou informačního charakteru, jedná se o doporučení a návody a jejich praktické využití je na dobrovolném zvážení Kupujícího. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za úspěch či neúspěch při jejich použití v praxi a za zdravotní stav Kupujícího. Informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
1.      Digitální obsah je zpřístupňován kupujícímu pro jeho osobní potřebu, není dovoleno jej, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie.

2.      Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na webu nebo ve facebookové skupině.

3.      Veškeré údaje sdělené při plnění smlouvy jsou považovány za důvěrné  a prodávající i kupující se zavazují o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Kupující je dále povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací osobního charakteru o ostatních klientech prodávajícího (účastnících akcí).

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.         Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má kupující, který je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží.

2.         Pokud kupující objednává produkt za úplatu a v objednávce zaškrtne políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemá podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

3.         Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je produkt zdarma, tím, že se odhlásí z e-mailové databáze prodávajícího (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého e-mailu zaslaného prodávajícím).

Odstoupení od kupní smlouvy

4.         Při odstoupení od kupní smlouvy (dodání zboží) má kupující povinnost zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů. Poté teprve kupující obdrží zpět peníze, tedy do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.

5.         Náklady související s odstoupením a vrácením zboží nese spotřebitel. Pokud bude zboží poškozeno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení ceny. Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu.

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

6.         V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb není v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů, kupující však má právo svou účast zrušit (stornovat). Není-li s prodávajícím dohodnuto individuálně jinak (např. účast náhradníka nebo převod zaplacené částky na cenu jiného produktu prodávajícího), má kupující při zrušení účasti právo na částečné vrácení ceny služby takto:

6.1.     zrušení účasti 14 dní předem – prodávající vrátí kupujícímu 100% ceny;

6.2.     zrušení účasti 13 a méně dnů předem – prodávající nevrátí kupujícímu ničeho z již zaplacené ceny.

Odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu

7.         V případě, že nebude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu během 14 dnů od uzavření smlouvy (na webu nebylo uvedeno jiné datum zpřístupnění) a je-li kupující spotřebitelem, má právo během této 14denní lhůty od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.

8.         Vzhledem k tomu, že odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li kupujícímu digitální obsah zpřístupněn, nevzniknou kupujícímu žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by kupujícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese v souladu se zákonem kupující.

9.         Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Všechny přístupy k digitálnímu obsahu jsou kupujícímu poskytovány automaticky, pokud nedostane po zaplacení přístup, je třeba upozornit prodávajícího na jeho elektronické adrese.

Společná ustanovení

10.      Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem.

11.      Odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat písemně na kontaktní adresu či elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP.

12.      Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je oznámení o odstoupení kupujícím odesláno nejpozději 14. den po dni, kdy byla smlouva uzavřena, nebo převzato zboží. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od smlouvy může zasláním vyplněného formuláře nebo jiného textu obdobného znění.

13.      Je-li předmětem smlouvy produkt za úplatu, prodávající po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí kupujícímu jeho přijetí. Prodávající vrátí kupujícímu cenu produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla cena zaplacena. Jiným způsobem může být cena kupujícímu vrácena jen tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

14.      Podle § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující (ani kupující, který je spotřebitelem) odstoupit například od následujících smluv:

14.1.  o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

14.2.  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

14.3.  o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

14.4.  o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

14.5.  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

14.6.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

14.7.  o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

14.8.  o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

15.      Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto článku VOP jakožto práva spotřebitele nepřísluší.

Odstoupení prodávajícího

16.      Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího, zejména v případě kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem.

17.      V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služby a/nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu je prodávající oprávněn kupujícímu okamžitě službu či digitální obsah znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mu v důsledku porušení povinností kupujícího vznikla.

18.      Prodávající je oprávněn zrušit konání služby v souladu s ustanovením čl. 6.18 těchto VOP.

19.      V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny produktu nebo splátky dle čl. 5.11 těchto VOP delším než 5 pracovních dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy.

20.  Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce: Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
1.         Práva vznikající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 – 1925, §§ 2161 – 2174b a §§ 2389 a násl. občanského zákoníku.

2.         Práva ze záruky za jakost se řídí zejména ustanoveními §§ 2113 - 2117 a §§ 2161 - 2164 občanského zákoníku.

3.         Práva z vadného plnění (reklamaci) je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto VOP (elektronická adresa prodávajícího nebo adresa sídla).

4.         Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím (fakturou či jiným dokladem o koupi), popsat reklamovanou vadu a případně může navrhnout řešení.

5.         Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; a později také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení oznámení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodávajícímu.

6.         Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

7.         Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u produktu vyskytnou při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně.

8.         Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

9.         Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením produktu či nedodržením návodu. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží v případě, pokud by kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu,

Vady digitálního obsahu

10.      Pokud nebyl produkt nebo přístupové údaje dodány v dodací lhůtě, je třeba nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“.

11.      Po zpřístupnění digitálního obsahu je třeba zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámením odeslaným na elektronickou adresu prodávajícího.

12.      Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě neprovedených nezbytných aktualizací (viz čl. 6.31 těchto VOP). Prodávající rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího (viz čl. 6.32 těchto OP).

13.      Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má kupující zákonnou povinnost poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro kupujícího co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah není ve shodě se smlouvou.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Uživatelů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Uživatelů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Uživateli po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Uživatelů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Uživatele.

X. ZÁVĚREM
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2024

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

5. Přílohou č. 1 těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

 

 

 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VIII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty odstoupení možné.

 
Odstoupení od smlouvy
 

Adresát :                                Mgr. Marie Husáková

    IČ:                                        21044309

    Sídlo:                                   Havlíčkova 557/1, 69201 Mikulov

    E-mail:                                 marie@mariehusakova.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy:

 

 

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Moje jméno a příjmení:

 

Moje adresa:

 

PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

 

Datum:

 

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):